Gyvasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldas
Apie unitus, bazilijonus ir Vilniaus Švč. Trejybės ansamblį

Šventovė

Švč. Trejybės šventovė yra viena iš seniausių Vilniuje. Jos atsiradimas siejamas su stačiatikių šventųjų Antano, Jono ir Eustatijo kultu. Šie trys Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo dvariškiai 1347 m. buvo nukankinti už savo tikėjimą ir sakoma, kad būtent jų žūties vietoje apie 1374 m. buvo pastatyta pirmoji šventovė – medinė cerkvė1Darius Baronas, Trys Vilniaus kankiniai: gyvenimas ir istorija, Vilnius: Aidai, 2000, p. 93–94, 117–118. (↑) (↑). Vėliau prie šios cerkvės kūrėsi stačiatikių vyrų ir moterų vienuolynai, telkėsi pasauliečių brolijos2Auksė Kaladžinskaitė-Vičkienė, „XVI–XVIII a. Vilniaus amatininkų cechai ir jų altoriai“, Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, 2004, t. 24, p. 91. – visa tai liudija išskirtinę jos reikšmę viduramžių Vilniuje.

Kitas šventovės raidos etapas susijęs su Lietuvos didžiojo etmono, kunigaikščio Konstantino Ostrogiškio 1514 m. fundacija. Jo iniciatyva iškilo nauja mūrinė, gotikos bruožų turinti Švč. Trejybės cerkvė. Tai buvo kunigaikščio padėka Dievui už pergalę prieš maskvėnus Oršos mūšyje (1514) (il. 1, 2) (↑). XVI a. ši cerkvė tapo Vilniaus rusėnų kultūrinio ir religinio gyvenimo centru: prie jos veikė mokykla, špitolė, spaustuvė, o 1584 m. įsteigta ankstesnes pasauliečių brolijas sujungusi Švč. Trejybės brolija3Baronas Darius, „Stačiatikių Šv. Dvasios brolijos įsteigimas Vilniuje 1584–1633 m.“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2012, t. 36, p. 52..

Lemtinga šiai vietai buvo 1596 m. bažnytinė unija (↑). Po XVI–XVII a. sandūros religinių audrų (stačiatikių ir unitų konfliktų) šventovė atiteko unitams. 1617 m. ji tapo naujojo Bazilijonų ordino ir visos Unitų bažnyčios dvasiniu centru. Šis atsinaujinimas susijęs su būtent čia savo vienuolinį kelią pradėjusio šv. Juozapato Kuncevičiaus (↑) ir jo bendražygio Juozapo Benjamino Rutskio (↑) vardais.

XVII a. pirmoje pusėje prie šventovės buvo pristatytos kelios koplyčios su laidojimo kriptomis (il. 3). Polocko vaivadijos vaiskis Eustachijus Korsakas-Golubickis su žmona Sofija prieš 1622 m. fundavo Šv. Luko koplyčią (šiaurinėje šventovės pusėje) (il. 4). Prieš 1618 m. buvo pastatyta, o 1642 m. Vilniaus vaivados Jonušo Skumino-Tiškevičiaus perstatyta Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčia, dažnai vadinama tiesiog Skuminų koplyčia (il. 5). Greta jos Vilniaus žemės teismo raštininkas Jonas Kalenda 1628 m. pasistatė Šv. Kryžiaus Išaukštinimo koplyčią su kripta4 Rūta Janonienė, „Architektūrinis ansamblis“, in: Vadimas Adadurovas, et al., Kultūrų kryžkelė. Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas, moksl. red. Alfredas Bumblauskas, Salvijus Kulevičius, Ihoris Skočiliasas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017, p. 212–213. (il. 6) (↑). XVII–XVIII a. šventovėje daugėjo šoninių altorių, kuriuos globojo prie šventovės veikusios unitų Švč. Trejybės, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo ir Šv. Anupro religinės brolijos5Senajai stačiatikių Švč. Trejybės brolijai persikėlus prie Vilniaus Šv. Dvasios cerkvės prie unitų Švč. Trejybės šventovės, 1608 m. metropolitas Ipatijus Pociejus įsteigė to paties pavadinimo unitų broliją. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo brolija prie cerkvės veikė nuo XVII a. vidurio. Įrašymai į Šv. Anupro broliją prasideda nuo 1716 m. (↑).

Per 1706 m. gaisrą buvo sunaikintas beveik visas šventovės interjeras, tačiau jau po keliolikos metų čia vėl stovėjo puošnūs mediniai altoriai. Kelis iš jų sukūrė Vilniaus stalių cecho meistras Frydrichas Kviečoras. 1785 m. šventovėje iš viso buvo 11 medinių altorių6Rūta Janonienė, op. cit., p. 214.. Vienas svarbiausių buvo Švč. Mergelės Marijos altorius su stebuklinga laikoma Dievo Motinos Odigitrijos ikona (il. 7). Į Švč. Trejybės šventovę ji pateko XVII a. pradžioje, o prieš tai laikyta Vilniaus Skaisčiausiosios Dievo Motinos sobore7Ikoną 1494 m. tekėdama už Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro į Vilnių iš Maskvos atsivežė kunigaikštytė Elena.. Amžiaus pabaigoje Vilniaus burmistras Jurgis Pavlovičius fundavo puošnų altorių ikonai „eksponuoti“. Jis taip pat testamentu skyrė lėšų šio atvaizdo kultui skatinti8Rūta Janonienė, op. cit., p. 213.. Nuo XVII a. antros pusės tikinčiuosius turėjo masinti ir 1642 m. beatifikuoto Juozapato Kuncevičiaus altorius. Vilniaus burmistras Jonas Ogurcevičius 1687 m. testamentu skyrė dosnią paramą bazilijonams, įpareigodamas juos kas savaitę aukoti dvejas šv. Mišias prie Juozapato altoriaus9Ibid..

Tvarkant šventovę po 1706 m. gaisro kažkiek buvo pakeista ir jos išvaizda: galbūt būtent tada nuardyti kontraforsai, nutinkuotos išorinės sienos. Po 1761 m. pagal architekto Jono Kristupo Glaubico projektą buvo rekonstruotas galinis (rytinis) šventovės fasadas: perstatytas frontonas, jam suteikiant vėlyvojo baroko formas; paaukštinti šoniniai bokštai, ant jų užstatant naujas taip pat barokinių formų pakopas. Šis galinis fasadas iškilo virš aplink šventovę pristatytų ir ją užstojančių pastatų ir buvo geriausiai iš visų jos dalių matomas tiek nuo gatvės (dab. Didžioji ir Aušros Vartų gatvės), tiek iš pagrindinių oponentų stačiatikių Šv. Dvasios cerkvės „kiemo“. Taigi žvelgiant iš tokios perspektyvos jis atliko reprezentacinį vaidmenį ir tai reprezentacijai buvo pasirinktas barokas. Būtent tokia „manifestacija“ pasitikdavo unitų šventovė (il. 8, 9, 10).

Vėliau buvo atliktos dar didesnio masto rekonstrukcijos. Prieš 1792 m. buvo nugriautas senasis pagrindinis (vakarinis) fasadas ir šventovė prailginta vakarų kryptimi. Taip jos erdvė tapo labiau panaši į trinavių Romos katalikų bažnyčių10Plačiau apie šio laikotarpio rekonstrukciją žr. Rūta Janonienė, op. cit., p. 215–217.. Naujoje šventovės dalyje buvo sumūrytas vargonų choras, pastatyti vargonai. Naująjį altorių ansamblį sudarė devyni altoriai: didysis centrinėje apsidėje, šeši mūriniai prie piliorių ir du su mūrinėmis mensomis ir „optiškai“ (iliuzinės tapybos technika) nutapytais retabulais šoninėse apsidėse. Altoriai buvo pritaikyti tiek graikų, tiek Romos katalikų liturgijai. Didžiojo altoriaus ciborijoje dviejose paauksuotose komuninėse buvo laikomi abiejų apeigų Švenčiausieji Sakramentai (anksčiau graikų apeigų Švenčiausiasis Sakramentas saugotas Švč. Mergelės Marijos altoriuje, o lotyniškų – didžiojo altoriaus ciborijoje). Priešais didįjį altorių stovėjo sulankstomas medinis puslankio formos klasicistinis ikonostasas (jį buvo galima lengvai išardyti, kai pamaldos vykdavo pagal Romos katalikų liturgiją). Už didžiojo altoriaus, panašiai kaip ir Romos katalikų vienuolynų bažnyčiose, buvo vienuolių choras. Iš senųjų paveikslų į naujus altorius buvo perkelta Dievo Motinos ikona ir pal. Juozapato Kuncevičiaus atvaizdas. Abu buvo su puošniais aptaisais. Šešis paveikslus naujiems altoriams nutapė Pranciškus Smuglevičius11LMAVB, Rankraščių skyrius, f. 41–81, l. 3..

XVIII a. pabaigoje vykusios permainos palietė ir šventovės koplyčias: Šv. Luko koplyčia buvo paversta vienuolių bazilijonių išpažinties ir komunijos koplyčia, o vietoje Šv. Kryžiaus Išaukštinimo koplyčios buvo įrengta zakristija, kuri su vienuolynu buvo sujungta nauju mūriniu koridoriumi12Rūta Janonienė, op. cit., p. 218, 219. (↑).

XIX a. šventovės pertvarkų tendencijos pasikeitė: iki tol siekta įtvirtinti ir išryškinti unitišką „ideologiją“, o dabar pasukta priešinga linkme – unitų ženklų ir palikimo naikinimo (↑). Tokio pobūdžio rekonstrukcijos prasidėjo jau 1834–1835 m. metropolito Juozapo Semaškos nurodymu13Apie bazilijonų palikimo naikinimą plačiau žr. Rūta Janonienė, op. cit., p. 219–223.. Dar labiau tai suintensyvėjo po 1839 m., kai ansamblį perėmė stačiatikiai. 1850–1851 m. buvo pagamintas naujas ikonostasas. Dalį paveikslų jam nutapė Jonas Chruckis14Plačiau apie šį dailininką žr. Lietuvos dailininkų žodynas, t. 2: 1795–1918 m., sud. Jolanta Širkaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 305–306. (il. 11, 12, 13). Atnaujinta cerkvė pašventinta 1851 m. lapkričio 4-ąją15LVIA, f. 1178, ap. 1, b. 132, l. 10.. 1851–1852 m. atlikus didelius remonto darbus Skuminų koplyčia buvo pertvarkyta į Šv. Jono Teologo koplyčią su Rytų tradicijos altoriumi ir ikonostasu.

1868 m. pagal architekto Nikolajaus Čagino projektą buvo pažemintas šventovės stogas ir ant jo užstatytas kupolas, tiksliau, medinė jo imitacija (il. 14, 15, 16). Taip pat buvo rekonstruotas pagrindinis (vakarinis) fasadas, suteikiant neobizantinės architektūros bruožų. Dar kelis kartus šventovė tvarkyta XIX a. pabaigoje. Pavyzdžiui, 1891 m. buvo perstatyta ir išplėsta Šv. Jono Teologo (buv. Skuminų) koplyčia: ji sujungta su buvusia zakristija bei šventovę ir vienuolyną jungiančiu koridoriumi16Ibid., b. 221, l. 95–102, 107. Leidinyje Vilniaus architektūra (Vilnius: Mokslas, 1985, p. 167) ši rekonstrukcija klaidingai datuota 1851–1852 m., vėliau ši klaida pakartota kai kurių kitų autorių. (il. 17, 18) (↑) (↑).

XX a. pirmoje pusėje Švč. Trejybės cerkvė buvo perduota katalikiškai Šv. Vincento Pauliečio draugijai, nuo jos stogo buvo nugriautas medinis kupolas, atlikti kiti remonto darbai. 1992–1994 m. šventovė grąžinta Lietuvos graikų apeigų katalikų bendruomenei, pradėti jos restauravimo darbai, įrengtas naujas ikonostasas (↑).

 

Rūta Janonienė

Išnašos:

Išnašos:
1. Darius Baronas, Trys Vilniaus kankiniai: gyvenimas ir istorija, Vilnius: Aidai, 2000, p. 93–94, 117–118.
2. Auksė Kaladžinskaitė-Vičkienė, „XVI–XVIII a. Vilniaus amatininkų cechai ir jų altoriai“, Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, 2004, t. 24, p. 91.
3. Baronas Darius, „Stačiatikių Šv. Dvasios brolijos įsteigimas Vilniuje 1584–1633 m.“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2012, t. 36, p. 52.
4. Rūta Janonienė, „Architektūrinis ansamblis“, in: Vadimas Adadurovas, et al., Kultūrų kryžkelė. Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas, moksl. red. Alfredas Bumblauskas, Salvijus Kulevičius, Ihoris Skočiliasas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017, p. 212–213.
5. Senajai stačiatikių Švč. Trejybės brolijai persikėlus prie Vilniaus Šv. Dvasios cerkvės prie unitų Švč. Trejybės šventovės, 1608 m. metropolitas Ipatijus Pociejus įsteigė to paties pavadinimo unitų broliją. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo brolija prie cerkvės veikė nuo XVII a. vidurio. Įrašymai į Šv. Anupro broliją prasideda nuo 1716 m.
6. Rūta Janonienė, op. cit., p. 214.
7. Ikoną 1494 m. tekėdama už Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro į Vilnių iš Maskvos atsivežė kunigaikštytė Elena.
8. Rūta Janonienė, op. cit., p. 213.
9. Ibid.
10. Plačiau apie šio laikotarpio rekonstrukciją žr. Rūta Janonienė, op. cit., p. 215–217.
11. LMAVB, Rankraščių skyrius, f. 41–81, l. 3.
12. Rūta Janonienė, op. cit., p. 218, 219.
13. Apie bazilijonų palikimo naikinimą plačiau žr. Rūta Janonienė, op. cit., p. 219–223.
14. Plačiau apie šį dailininką žr. Lietuvos dailininkų žodynas, t. 2: 1795–1918 m., sud. Jolanta Širkaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 305–306.
15. LVIA, f. 1178, ap. 1, b. 132, l. 10.
16. Ibid., b. 221, l. 95–102, 107. Leidinyje Vilniaus architektūra (Vilnius: Mokslas, 1985, p. 167) ši rekonstrukcija klaidingai datuota 1851–1852 m., vėliau ši klaida pakartota kai kurių kitų autorių.

Iliustracijų šaltiniai:

1. Publikuota: Algė Jankevičienė, „Dviejų stilių sintezė XVI a. Vilniaus cerkvių architektūroje“, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė (serija: Acta Academiae Artium Vilnensis = Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, t. 26), sud., red. Algė Jankevičienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2002, p. 172 (il. 12).
2. Saugoma: VRVA, f. 1019, ap. 12, b. 24275, l. 81, 82. Publikuota: Algė Jankevičienė, op. cit., p. 172 (il. 13–14).
3. Publikuota: Vytautas Levandauskas, „Šventosios Trejybės cerkvės ir bazilijonų vienuolyno ansamblis“, in: Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas, t. 1: Vilnius, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų leidykla, 1988, p. 236 (il. 156).
4. Salvijaus Kulevičiaus asmeninis rinkinys.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Saugoma: MNW, 145073/170 MNW (prieiga internetu: Cyfrowe zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie, https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/709783, žiūrėta: 2021 12 01). Dar žr. Rūta Janonienė, „Vilniaus Dievo Motinos ikona ir jos kultas Švč. Trejybės cerkvėje“, Menotyra, 2017, t. 24, nr. 1, p. 1–16.
8. Saugoma: VUB, Grafikos kabinetas, PeszJ IID-1 (prieiga internetu: Vilniaus universiteto biblioteka. Skaitmeninės kolekcijos, https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/islandora/object/kolekcijos%3AVUB06_000001936, žiūrėta: 2021 12 01).
9. Saugoma: MNW, DI 37947 MNW (prieiga internetu: Cyfrowe zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie, https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/952147, žiūrėta: 2021 12 01).
10. Saugoma: LNDM, LNDM Fi 1 (prieiga internetu: Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema, www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/20000004123691?s_id=HTSzf6xM3Q8jFqzi&s_ind=8&valuable_type=EKSPONATAS, žiūrėta: 2021 12 01).
11. Saugoma: VRVA, f. 1019, ap. 11, b. 5214, l. 37. Publikuota: „Religinių konfesijų įvairovė ir jų sakralinių pastatų architektūra archyvo dokumentuose“, in: Virtualios parodos. Archyvai, 2020, prieiga internetu: https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/religiniu-konfesiju-ivairove-ir-ju-sakraliniu-pastatu-architektura-archyvo-dokumentuose/exh-190/religiniu-konfesiju-ivairove-ir-ju-sakraliniu-pastatu-architektura-archyvo-dokumentuose/case-945, žiūrėta: 2021 12 01; „Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblis“ [unikalus kodas: 681], in: Kultūros vertybių registras, prieiga internetu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/06cabf58-1daa-4641-af11-c7de1aa4f2c5, ikonogr. nr. 36, žiūrėta: 2021 12 01.
12. Publikuota: А. А. Виноградов, Православная Вильна, 1904, Вильна: тип. Штаба Вилен. воен. окр., p. 25; А. А. Виноградов, Путеводитель по городу Вильне и его окрестностям, 1904, Вильна: тип. Штаба Вилен. воен. окр., p. 67; „Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblis…“, ikonogr. nr. 37, žiūrėta: 2021 12 01.
13. Publikuota: А. А. Виноградов, Православная Вильна…, p. 22; А. А. Виноградов, Путеводитель по городу Вильне…, p. 64.
14. Памятники русской старины в западных губерниях империи, t. 5: Вильна: [albumas], Санктпетербург: [М-во внутр. дел], 1870, il. 12. Saugoma: LNDM, LNDM G 804/9 (prieiga internetu: Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema, www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/20000006367804, žiūrėta: 2021 12 01).
15. [Vilnius: J. Bulhako fotoateljė], [1913–1915]. Saugoma: LMAVB, Retų spaudinių skyrius, SFg-2403/2/1 (prieiga internetu: „Vilniaus stačiatikių vienuolynas ir Šv. Dvasios cerkvė bei Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia ir buvęs Bazilijonų vienuolynas“, in: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Skaitmeninis archyvas, http://elibrary.mab.lt/handle/1/6248, žiūrėta: 2021 12 01).
16. Вильна. Свято-Троицкий Монастырь: [atvirukas], Wilna: A. Fialko, 1903. Saugoma: LMAVB, Retų spaudinių skyrius, Atv-103/956 (prieiga internetu: „Bibliotekos katalogas“, in: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, https://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=MAB01&doc_number=000281276, žiūrėta: 2021 12 01).
17. Saugoma: LVIA, f. 1178, ap. 1, b. 105, l. 109. Publikuota: „Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblis…“, ikonogr. nr. 16, žiūrėta: 2021 12 01.
18. A. Samukienė, R. Racevičius, I. Bilytė, J. Kalmantienė, A. Knyva, Buv. vienuolyno pastatų ansamblis Vilniuje, Gorkio g. 73. Buv. Švč. Trejybės cerkvė ir varpinė. Architektūriniai tyrimai, 1984. Saugoma: KPC PB, f. 5, ap. 2, b. 2314, l. AS-8. Publikuota: „Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblis…“, br. nr. 16, žiūrėta: 2021 12 01. Dar žr. Vilda Jakštaitė, Vilniaus bazilijonų vienuolyno Švč. Trejybės cerkvės ir varpinės istorinė-architektūrinė raida: [baigiamasis magistro darbas], Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2017, p. 79. Publikuota: Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka [eLABa ID: 22904495], prieiga internetu: www.lvb.lt/primo-explore/fulldisplay?docid=ELABAETD22904495&context=L&vid=ELABA&lang=lt_LT&search_scope=eLABa&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Vilniaus%20bazilijonų%20vienuolyno%20Švč.%20Trejybės%20cerkvės%20ir%20varpinės%20istorinė%20–%20architektūrinė%20raida&offset=0, žiūrėta: 2021 12 01.
  • Projektą įgyvendina:
  • VU Istorijos fakultetas
  • UKU