Жива історична спадщина Великого князівства Литовського
Про уніатів, василіян і Вільнюський ансамбль Пресв. Трійці

Вільнюс та унійна ідентичність

У складні часи еклезіяльних трансформацій певні міста з їхніми специфічними середовищами відігравали неабияку роль у релігійному житті. Після занепаду Києва, як державного і культурного осередку та переселення київських митрополитів на північ, довший час панувала атмосфера духовної осиротілості, оскільки митрополити, перебуваючи у Володимирі-на-Клязьмі чи Москві, не мали змоги належно розвивати Київську Церкву поза межами тодішньої Московщини1Див. Борис Ґудзяк, Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії, Львів, 2000, с. 4.. Зміни церковних юрисдикцій у XV–XVI ст. унаслідок боротьби за київську спадщину то одних, то інших державних чинників чи груп впливу і почергове тимчасове правління з Москви чи Новгородка, Вільна або Галича не могли мати позитивного впливу на релігійне життя, створюючи чимало кризових ситуацій у церковному організмі2Назар Заторський, «Послання Мисаїла до папи Сикста IV» 1476 року: реконструкція архетипу (cерія: Київське християнство, т. 15), Львів: Видавництво УКУ, 2019. с. 19..

У Вільно в XVI–XVII ст. концентрувалося кілька етнокультурних і релігійних спільнот, завдяки яким воно завжди було місцем своєрідної «гравітації» для релігійно-активних осіб і груп (іл. 1). Попри локальні особливості релігійне життя Вільна, з незначними відмінностями, розвивалося так само як і в інших регіонах. Церква виступала консолідуючим середовищем для civitas Ruthenica тодішнього Вільна (↑), маючи такі важливі елементи релігійної ідентичності як: слов’янсько-візантійський літургійний обряд; юліанський календар; своєрідне богословське мисленням (апологетично-полемічне); спільну sacrum lingua – церковнослов’янську богослужбову та руську «просту» мови; власне партикулярне церковне право, а також єдину канонічну територію3Див. На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі: Колективна монографія, за ред. Альфредаса Бумблаускаса, Сальвіюса Кулявічюса та Ігоря Скочиляса, 2-ге, виправл. й доповн. видання, Львів: Український Католицький Університет, Львів, 2019, с. 365–366. (↑).

Вже від початків християнізації ВКЛ релігійний чинник став яскравим маркером приналежності в опозиції «свій – чужий» та важливим елементом можливої дискримінації за конфесійною ознакою. Кризові ситуації були вагомим стимулом для суспільства, щоб почати рефлексії над своєю релігією, вишукувати і формулювати прикмети власної «віри правдивої» на противагу вченню «відступників» і «єретиків» різних мастей. Яскравим прикладом цього твердження є посттридентська реформа Католицької Церкви.

Звісно, міжконфесійні протистояння були характерними для урбанізованих середовищ, яким була притаманна більша організованість, а життєвий ритм не був настільки пов’язаний із сільськогосподарським циклом. У цьому контексті важливою є роль церковних братств, котрі позиціонували себе як хранителі «священної старовини», знаємо про їхній активний супротив майбутній унії, однак, після інституційного утвердження Унійної Церкви їхня роль помітно змаліла (↑).

На процес формування унійної ідентичності значно вплинули монахи-василіяни, особливо після їхнього реформування, яке започаткував митрополит Йосиф (Велямин Рутський) ще у 1617 р., об’єднавши розрізненні монастирі в одну конгрегацію на зразок латинських монаших чинів (іл. 2).

Хоч роль василіян нерідко зводять до впровадження латинізаційних практик і навіть певної обрядової деструкції, однак, врахувавши всі аспекти релігійності тих часів, впадає в око, що василіяни були, мабуть, найдинамічнішим і відносно незалежним середовищем. Релігійне життя василіян хоч і зазнавало трансформацій під впливом латинників та ніколи не згасало, підтримуючи вікову тяглість. У пізніший період почали з’являтися більш сприятливі нагоди для розвитку самого монашества і активізації ширшої пасторальної діяльності. Відомо, що у Вільні впродовж XVII ст. було проведено три Генеральні капітули василіян 1636, 1650 і 1667 рр., акти яких зафіксували широкий спектр релігійної проблематики4Див. П. Підручний, Б. Пʼєточко, Василіянські генеральні капітули від 1617 по 1636 рік = Capitula Generalia Basilianorum ab Anno 1617 ad annum 1636, Рим, Львів, 2017..

Розвиток книговидання у Вільні в XVII ст. мав особливе значення, він був важливим чинником міжконфесійної та міжобрядової полеміки й інших суспільних процесів5Див. На перехресті культур, с. 109.. Загалом публікації віленських друкарських осередків, які стосувалися релігійного життя Русі були полемічними, зрідка катехитичними, основну масу, однак, становили богослужбові книги (↑). Полемічні твори, завдяки значній особистій заангажованості авторів і видавців, зберегли багато деталей про особливості релігійного (і не тільки) життя опонентів. Критика полемістів здебільшого була спрямована на конкретних опонентів: Петро Скарга, Іпатій Потій (↑), Стефан Зизаній, Касіян Сакович та інші (іл. 3, 4). Завдяки цим публікаціям довідуємося про особливості діяльності важливих для церковної історії історичних постатей, їхні погляди, особисті моральні прикмети тощо6Там само, с 110–113. (↑) (↑).

У XVII ст. Вільно, як потужний суспільно-культурний осередок, відіграв роль центру міжконфесійної полеміки: тут видано знакові праці Петра Скарги та Іаптія Потія, Мелетія Смотрицького, Антонія Селяви, Петра Огілевича та багатьох інших, чиї твори розповсюджувались далеко поза межі Вільна7Там само, с. 105–108.. Оскільки формування церковної ідентичності уніятів супроводжувалося контроверсіями і жвавою полемікою, відповідно на перший план у цих творах виходили богословські теми, що вже віддавна активно експлуатували у православно-католицькій полеміці. З огляду на відсутність, як у доунійному періоді, так і в подальших часах, повних систематизованих викладів віровчення Православної Церкви, згадана полеміка точилася довкола досить неповного переліку догматичних і обрядових питань8Пор. М. Корзо, Украинская и белорусская катехетическая традиция конца XVI – XVIII вв.: становление, эволюция и проблема заимствований, Москва: Канон+, 2007, с. 211..

Виникнення Унійної Церкви унаслідок Берестейської унії 1596 р. призвело до полеміки «двох Русей»9Див. На перехресті культур, с. 99. хоч після унії номінально не з’явилося майже нічого у віровченні і літургії, що суперечило б вірі та релігійним практикам тих, хто не прийняв унії. Цікаво, що вже у першій половині XVII ст. православні самі перейняли багато елементів латинської посттридентської сакраментології, але зберегли при цьому незмінною літургійну обрядовість10Т. Шманько, «Латинізація і окциденталізація: прояви і наслідки», Міжнародний науковий симпозіум «Берестейська церковна унія: перспективи наукового консенсусу в контексті національного дискурсу», Львів 24–27 серпня 2006 р. «Pro Oriente. Берестейська унія (1596) в історії історіографії: спроба підсумку», вид. Й. Марте, О. Турій, Львів, 2008, с. 342–346.. Про це свідчать київські могилянські видання XVII ст., зокрема передмови та коментарі уміщені в богослужбових книгах.

Далі у порівняльній таблиці показано кілька характерних прикладів богословських і літургійно-обрядових особливостей, які були предметом закидів і полеміки між трьома групами опонентів:
 

Релігійні особливості Уніяти Православні Римо-католики
Верховенство папи римського як наступника верховного апостола Петра + +
Filioque (богословська формула, яка виражає вчення про ісходження Святого Духа від Отця і Сина (a Patre et Filio) на відміну від вчення про сходження лише від Отця (a Patre) + +
Церковний календар (юліанський/з 1582 р. григоріанський) + +
Пости (у римо-католиків відмінні) + +
Почитання святих (деякі з них були контроверсійними, наприклад, Григорій Палама для римо-католиків) + +
Есхатологія (полеміка щодо «останніх речей», віра в існування «чистилища») + +
Євхаристійний хліб (римо-католики використовували незаквашений хліб – опрісноки) + +
Жонате духовенство/целібат + +
Звершення таїнств (для Східної Церкви притаманні деякі особливості, наприклад: причастя новохрещених немовлят, миропомазання разом із хрещенням та інше) + +

 
Як бачимо з таблиці, значна частина релігійних реалій для уніятів XVII ст. була збіжною з православними, зокрема ті, які стосувалися зовнішньої маніфестації віри. Згодом у важливих віровчительних питаннях більш виразну схожість поглядів уніятів спостерігатимемо з римо-католиками.

Можемо стверджувати, що у XVII ст. Вільно було важливим чинником у процесі кристалізації нової унійної церковної ідентичності на всіх рівнях суспільного життя (↑) (↑) (↑) (↑). Дискусії, які були притаманні для релігійних середовищ Вільна тих часів поширювалися і на цілу територію Київської митрополії (також і серед православних), формуючи згодом порядок денний для церковного реформування у наступному періоді, коли Унійна Церква на помісному соборі у Замості 1720 р. кодифікувала основні елементи своєї ідентичності.
 

Тарас Шманько

Išnašos:

Išnašos:
1. Див. Борис Ґудзяк, Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії, Львів, 2000, с. 4.
2. Назар Заторський, «Послання Мисаїла до папи Сикста IV» 1476 року: реконструкція архетипу (cерія: Київське християнство, т. 15), Львів: Видавництво УКУ, 2019. с. 19.
3. Див. На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі: Колективна монографія, за ред. Альфредаса Бумблаускаса, Сальвіюса Кулявічюса та Ігоря Скочиляса, 2-ге, виправл. й доповн. видання, Львів: Український Католицький Університет, Львів, 2019, с. 365–366.
4. Див. П. Підручний, Б. Пʼєточко, Василіянські генеральні капітули від 1617 по 1636 рік = Capitula Generalia Basilianorum ab Anno 1617 ad annum 1636, Рим, Львів, 2017.
5. Див. На перехресті культур, с. 109.
6. Там само, с 110–113.
7. Там само, с. 105–108.
8. Пор. М. Корзо, Украинская и белорусская катехетическая традиция конца XVI – XVIII вв.: становление, эволюция и проблема заимствований, Москва: Канон+, 2007, с. 211.
9. Див. На перехресті культур, с. 99.
10. Т. Шманько, «Латинізація і окциденталізація: прояви і наслідки», Міжнародний науковий симпозіум «Берестейська церковна унія: перспективи наукового консенсусу в контексті національного дискурсу», Львів 24–27 серпня 2006 р. «Pro Oriente. Берестейська унія (1596) в історії історіографії: спроба підсумку», вид. Й. Марте, О. Турій, Львів, 2008, с. 342–346.

Джерела ілюстрацій:

1. Опубліковано: Vladas Drėma, Dingęs Vilnius = Lost Vilnius = Исчезнувший Вильнюс, Vilnius: Vaga, 1991, p. 34–35, il. 27.
2. Приватна збірка Сальвіюса Кулявічюса.
3. [Meletìj Smotrickij], Threnos To iest Lament iedyney ś. Powszechney Apostolskiey Wschodniey Cerkwie, z obiaśnieniem Dogmat Wiary: Pierwej z Greckiego na Słowienski, a teraz z Słowienskiego na Polski przełożony…, Wilno, 1610, [титульний аркуш]. Зберігається: BJ, BJ St. Dr. 40951 I (Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa. Uniwersytet Jagielloński, [Інтернет-ресурс], https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=375357, 2021-12-01).
4. [Piotr Skarga], Na Threny Y Lament Theophila Orthologa, Do Rusi Gręckiego Nabożeństwa…, Kraków: Drukarnia Andrzeja Piotrkowczyka, 1610, [титульний аркуш]. Зберігається: BJ, BJ St. Dr. 53784 I (Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa. Uniwersytet Jagielloński, [Інтернет-ресурс], https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=374284, 2021-12-01).
  • Проєкт реалізовують:
  • VU Istorijos fakultetas
  • UKU