Gyvasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldas
Apie unitus, bazilijonus ir Vilniaus Švč. Trejybės ansamblį

Vienuolynai

Tikslių duomenų, kada prie Vilniaus Švč. Trejybės šventovės atsirado vyrų ir moterų vienuolynai, nėra. XVI a. antroje pusėje vyrų stačiatikių vienuolynas minimas jau kaip esantis „nuo senų laikų“1Ihoris Skočiliasas, „Vienuolių bendruomenė Vilniaus viešojoje erdvėje“, in: Vadimas Adadurovas, et al., Kultūrų kryžkelė. Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas, moksl. red. Alfredas Bumblauskas, Salvijus Kulevičius, Ihoris Skočiliasas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017, p. 17.. Amžiaus pabaigoje prie šio vienuolyno veikė mokykla ir spaustuvė, 1587 m. gautas leidimas statyti mūrinę varpinę, o 1595 m. minimas mūrinis refektorijus (vienuolių valgomasis), kuriuo naudojosi ir Vilniaus (Švč. Trejybės) brolija (↑)2Leonidas Timošenka, „Švč. Trejybės stačiatikių vienuolynas“, in: Vadimas Adadurovas, op. cit., p. 64; Собрание древних грамот и актов городов Вильны, Ковна, Трок, православных монастырей, церквей и по разным предметам, t. 2, Вильно: Типография А. Марциновского, 1843, p. 23.. Naujas vienuolyno istorijos etapas prasidėjo XVII a. pradžioje, kai Švč. Trejybės kompleksą perėmė unitai3[Jan Olszewski], Obrona monastyra Wileńskiego cerkwi Przenayświętszey Troycy, y zupełna informacya przez wielebnych OO. Bazylianow wileńskich unitów przy teyże cerkwi zostających, Wilno, 1702, p. B2–C.. Unijai nepritariantys stačiatikių vienuoliai persikėlė prie Šv. Dvasios cerkvės, o prie Švč. Trejybės šventovės buvęs vienuolynas kurį laiką liko apleistas. 1607 m. čia įsikūrė unitiškas bazilijonų vienuolynas. 1617 m. jis tapo Bazilijonų ordino Švč. Trejybės provincijos centru. Pagrindiniais naujos vienuolijos kūrėjais laikomi Juozapas Benjaminas Rutskis (vienuolyno vyresnysis 1609–1611 m., 1614 m. paskirtas Unitų bažnyčios metropolitu) (↑) ir Juozapatas Kuncevičius (vienuolyno vyresnysis 1611–1617 m.) (↑)4Daugiau žr. Pavlo Krečiunas, Vasilis Parasiukas, „Švč. Trejybės unitų vienuolynas ir Bazilijonų ordino steigimas“, in: Vadimas Adadurovas, op. cit., p. p. 80–91.. Vienuolynui įsitvirtinti ir gyvuoti padėjo gausėjantys rėmėjai: namus ar kitus turtus jam užrašydavo ir miesto burmistrai, ir eiliniai pirkliai.

Pirmos patikimos žinios apie moterų stačiatikių vienuolyną siekia 1589 m.5Olehas Duchas, „Vienuolės“, in: Vadimas Adadurovas, op. cit., p. 189. Po bažnytinės unijos (↑) vienuolynas palaikė bazilijonišką vienuolijos reformą. Oficialia bazilijonių vienuolyno įkūrimo data laikomi 1610 m. Šiuo permainų metu vienuolynui vadovavo vyresnioji Barbora Sapiegaitė. Apskritai Sapiegų giminė buvo viena iš pagrindinių ir dosniausių naujojo vienuolyno globėjų, ne viena šios giminės atstovė tapo šio vienuolyno vienuole6Ibid. (↑).

Manytina, kad iš pradžių vienuolynuose stovėjo atskiri, iš dalies mediniai, iš dalies mūriniai, aplink kelis vidinius kiemus išdėstyti nameliai7Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при управлении Виленскаго учебнаго округа, t. 10, Вильна: Печатня О. Блюмовича, 1874, p. VI.. Vyrų vienuolyno gyvenamieji pastatai, bursa ir spaustuvė stovėjo greta šventovės, į vakarus ir pietus nuo jų buvo ūkinis kiemas ir daržai. XVII a. didelė dalis vienuolyno žemės buvo užleista miestiečiams, čia stovėjo jų namai, tačiau XVIII a. pabaigoje ši erdvė panaudota kitaip – užsodintas vienuolyno sodas. Moterų vienuolyno pastatai ir sodelis buvo išsidėstę į šiaurės vakarus nuo vyrų vienuolyno ir šventovės. XVIII a. moterų vienuolyną su šventove jungė mūrinis perėjimas-galerija (nugriauta rekonstruojant vienuolyną 1784 m.)8Ibid., t. 12, Вильна, 1900, p. 139..

Vienuolynų vaizdas labai pasikeitė po 1760 m. gaisro vykdytų atstatymo darbų9Sprendžiant iš statybų eigos aprašymo vienuolyno dienyne, komplekso atnaujinimas ir statybos truko apie 25 metus ir baigtos jau po architekto Jono Kristupo Glaubico mirties. LVIA, f. 1178, ap. 1, b. 374, l. 9, 37.. Pirmiausia buvo pastatyti ūkiniai pastatai ir suprojektuoti pagrindiniai vienuolyno vartai, ilgainiui virtę viso komplekso simboliu10Apie Bazilijonų vartų architektūrą plačiau žr. Rasa Butvilaitė, „Vilniaus bazilijonų vienuolyno vartai“, in: Vilniaus architektūros mokykla XVIII–XX a. (serija: Acta Academiae Artium Vilnensis = Vilniaus dailės akademijos darbai, t. 2), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1993, p. 161–193.. Šie vartai – architekto Jono Kristupo Glaubico kūrinys (↑). 1761 m. pagal to paties Glaubico parengtą projektą pradėti statyti nauji mūriniai vienuolyno korpusai. Po 1770 m. imtasi varpinės remonto – ji buvo jau labai sunykusi, daugiau kaip 20 metų stovėjusi be stogo11LVIA, f. 1178, ap. 1, b. 374, l. 38v.. 1777 m. sumūryta tvora tarp moterų ir vyrų vienuolynų. Tuo metu statytas ir vienuolyno vakarinis gyvenamasis korpusas, kurio fasadas ir prieangio stogelis buvo papuošti tekintomis vazomis12Rūta Janonienė, „Architektūrinis ansamblis“, in: Vadimas Adadurovas, op. cit., p. 215.. Susitarus su vienuoliais naujos patalpos panaudotos ir pasaulietinėms reikmėms: 1779–1780 m. vienuolyno refektorijaus didžiojoje salėje vyko LDK Tribunolo sesija13LVIA, f. 1178, ap. 1, b. 374, l. 73–73v, 76..

Kitas komplekso statybos etapas prasidėjo 1781 m. ir truko iki 1792 m., kai buvo baigtas statyti pietinis vienuolyno korpusas14 Rūta Janonienė, op. cit.. Šiems darbams ir tuo pat metu vykusiai šventovės rekonstrukcijai turėjo vadovauti tas pats architektas. Tada atsirado ir mūrinis vyrų vienuolyną su šventove jungiantis koridorius. O 1792 m.pastatytas naujas dengtas praėjimas ant arkų, vedęs iš moterų vienuolyno per varpinę į vargonų chorą ir Šv. Luko koplyčią (il. 1)15Šventovės vargonų choro dalys vienuolėms ir muzikantams buvo atskirtos medine pertvara..

Galime pasižvalgyti po XIX a. pradžios vyrų vienuolyną (іl. 2). Įėjimas į šio vienuolyno gyvenamuosius korpusus buvo iš šventoriaus pusės, vakarinio korpuso šiauriniame gale. Patalpos buvo išdėstytos koridorine sistema, celių langai žvelgė į vienuolyno sodą. Iš viso vienuolyne buvo 24 pavienės celės, septynios celės su kamaromis, 10 pasauliečiams skirtų kambarių, vienuolyno vyresniojo ir vyskupo sufragano būstinės buvo sudarytos ir iš kelių patalpų. Minimos dvi „muziejumi“ vadintos salės, skirtos studijuojantiems vienuoliams16VUB, Rankraščių skyrius, f. 4-(A750) 28491, l. 26–29.. Vakarinio korpuso pirmame aukšte buvo refektorijus, virtuvė, sandėliai ir celės. Šio korpuso rizalito (į vakarus nukreipto priestato) pirmame aukšte buvo didelė spaustuvės salė (↑), kurios skliautai rėmėsi į tris piliorius, virš jos – tokio pat ploto refektorijus, o dar aukščiau – puikiai įrengta biblioteka (↑). Po rizalitu – gilūs, skliautuoti rūsiai su šuliniu. Pietinio korpuso pirmame aukšte buvo įvairios pagalbinės patalpos, daržovių sandėliai ir pan., antrame – vienuolyno vyresniojo kambariai (sienų tapyba puošta salė, dvi taip pat ištapytos skliautuotos celės ir garderobas) bei kitos patalpos, trečiame – vyskupo sufragano butas (trys skliautuoti kambariai ir salė). Svarbesnių patalpų (refektorijaus, bibliotekos) sienas puošė sienų tapyba ir paveikslai.

1812 m. vienuolyne prancūzų kariuomenė buvo įsirengusi karo ligoninę. Kompleksą jie paliko apgriautą ir nuniokotą. Vėliau dalyje vienuolyno patalpų įrengtas kalėjimas, išgarsėjęs kaip Adomo Mickevičiaus ir kitų Vilniaus universiteto filomatų draugijos narių kalinimo (1823–1824) vieta. Čia taip pat kalinti 1830–1831 m. sukilimo dalyviai ir Simonas Konarskis (1838–1839).

1839 m. bazilijonų vienuolynas buvo panaikintas. Tada šventovę perėmė Stačiatikių bažnyčia, komplekse įsikūrė stačiatikių vienuoliai. 1841 m. uždarytas ir moterų vienuolynas17Археографический сборник документов…, p. VI.. Dar 1840 m. buvo nugriauta dengta galerija, jungusi bazilijonių vienuolyną ir šventovę (іl. 3).

1845 m. buvusio vienuolyno patalpose įsikūrė Stačiatikių dvasinė seminarija. 1864 m. generalgubernatorius Michailas Muravjovas jos kapitaliniam remontui skyrė 60 000 rublių18Литовскiя епархiальныя ведомости, 1864, t. 8, p. 259.. Pagal architekto Nikolajaus Čagino projektą rekonstruoti pastatai buvo pašventinti 1865 m., nors darbai tęsėsi ir vėliau19Ibid., 1865, t. 17, p. 645–647.. 1867 m. didinant kai kurias patalpas buvo išgriauta dalis pertvarų ir skliautų, prie vakarų fasado pristatytas apskritas bokšto formos trijų aukštų korpusas (il. 4)20A. Jankevičienė, V. Levandauskas, „Švč. Trejybės cerkvės ir bazilijonų vienuolyno pastatų ansamblis M. Gorkio g. 71, 73“, in: Vilniaus architektūra, sud. A. Jankevičienė, Vilnius: Mokslas, 1985, p. 168.. Kai kurių patalpų sienos buvo papuoštos nauja dekoratyvine neobarokine tapyba (il. 5)21Dalia Klajumienė, „Sienų apmušalų imitacija interjeruose nuo gotikos iki moderno“, in: Tekstai apie dizainą: lietuviški ir tarptautiniai kontekstai (serija: Acta Academiae Artium Vilnensis = Vilniaus dailės akademijos darbai, t. 61), sud. Karolina Jakaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 31..

1919–1944 m. dalyje buvusio vyrų vienuolyno pastatų veikė Baltarusių gimnazija, o 1921 m. čia atsidarė ir Ivano Luckevičiaus gudų muziejus (↑). Sovietinės okupacijos metais šiuose pastatuose buvo įrengti butai, veikė švietimo įstaigos. Prasidėjus atgimimui šventovė ir vyrų vienuolyno pastatai perduoti Vilniaus Romos katalikų bažnyčios arkivyskupijai, o 1992 m. dalyje šių pastatų vėl įsikūrė Bazilijonų ordino Šv. Juozapato vienuolynas (↑).

 

Rūta Janonienė

Išnašos:

Išnašos:
1. Ihoris Skočiliasas, „Vienuolių bendruomenė Vilniaus viešojoje erdvėje“, in: Vadimas Adadurovas, et al., Kultūrų kryžkelė. Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas, moksl. red. Alfredas Bumblauskas, Salvijus Kulevičius, Ihoris Skočiliasas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017, p. 17.
2. Leonidas Timošenka, „Švč. Trejybės stačiatikių vienuolynas“, in: Vadimas Adadurovas, op. cit., p. 64; Собрание древних грамот и актов городов Вильны, Ковна, Трок, православных монастырей, церквей и по разным предметам, t. 2, Вильно: Типография А. Марциновского, 1843, p. 23.
3. [Jan Olszewski], Obrona monastyra Wileńskiego cerkwi Przenayświętszey Troycy, y zupełna informacya przez wielebnych OO. Bazylianow wileńskich unitów przy teyże cerkwi zostających, Wilno, 1702, p. B2–C.
4. Daugiau žr. Pavlo Krečiunas, Vasilis Parasiukas, „Švč. Trejybės unitų vienuolynas ir Bazilijonų ordino steigimas“, in: Vadimas Adadurovas, op. cit., p. p. 80–91.
5. Olehas Duchas, „Vienuolės“, in: Vadimas Adadurovas, op. cit., p. 189.
6. Ibid.
7. Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при управлении Виленскаго учебнаго округа, t. 10, Вильна: Печатня О. Блюмовича, 1874, p. VI.
8. Ibid., t. 12, Вильна, 1900, p. 139.
9. Sprendžiant iš statybų eigos aprašymo vienuolyno dienyne, komplekso atnaujinimas ir statybos truko apie 25 metus ir baigtos jau po architekto Jono Kristupo Glaubico mirties. LVIA, f. 1178, ap. 1, b. 374, l. 9, 37.
10. Apie Bazilijonų vartų architektūrą plačiau žr. Rasa Butvilaitė, „Vilniaus bazilijonų vienuolyno vartai“, in: Vilniaus architektūros mokykla XVIII–XX a. (serija: Acta Academiae Artium Vilnensis = Vilniaus dailės akademijos darbai, t. 2), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1993, p. 161–193.
11. LVIA, f. 1178, ap. 1, b. 374, l. 38v.
12. Rūta Janonienė, „Architektūrinis ansamblis“, in: Vadimas Adadurovas, op. cit., p. 215.
13. LVIA, f. 1178, ap. 1, b. 374, l. 73–73v, 76.
14. Rūta Janonienė, op. cit.
15. Šventovės vargonų choro dalys vienuolėms ir muzikantams buvo atskirtos medine pertvara.
16. VUB, Rankraščių skyrius, f. 4-(A750) 28491, l. 26–29.
17. Археографический сборник документов…, p. VI.
18. Литовскiя епархiальныя ведомости, 1864, t. 8, p. 259.
19. Ibid., 1865, t. 17, p. 645–647.
20. A. Jankevičienė, V. Levandauskas, „Švč. Trejybės cerkvės ir bazilijonų vienuolyno pastatų ansamblis M. Gorkio g. 71, 73“, in: Vilniaus architektūra, sud. A. Jankevičienė, Vilnius: Mokslas, 1985, p. 168.
21. Dalia Klajumienė, „Sienų apmušalų imitacija interjeruose nuo gotikos iki moderno“, in: Tekstai apie dizainą: lietuviški ir tarptautiniai kontekstai (serija: Acta Academiae Artium Vilnensis = Vilniaus dailės akademijos darbai, t. 61), sud. Karolina Jakaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 31.

Iliustracijų šaltiniai:

1. Vilda Jakštaitė, Vilniaus bazilijonų vienuolyno Švč. Trejybės cerkvės ir varpinės istorinė-architektūrinė raida: [baigiamasis magistro darbas], Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2017, p. 25 (19 pav.). Publikuota: Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka [eLABa ID: 22904495], prieiga internetu: www.lvb.lt/primo-explore/fulldisplay?docid=ELABAETD22904495&context=L&vid=ELABA&lang=lt_LT&search_scope=eLABa&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Vilniaus%20bazilijonų%20vienuolyno%20Švč.%20Trejybės%20cerkvės%20ir%20varpinės%20istorinė%20–%20architektūrinė%20raida&offset=0, žiūrėta: 2021 12 01.
2. Publikuota: Vytautas Levandauskas, „Šventosios Trejybės cerkvės ir bazilijonų vienuolyno ansamblis“, in: Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas, t. 1: Vilnius, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų leidykla, 1988, p. 236 (il. 156).
3. Saugoma: LVIA, f. 604, ap. 1, b. 4970, l. 67. Publikuota: „Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblis“ [unikalus kodas: 681], in: Kultūros vertybių registras, prieiga internetu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/06cabf58-1daa-4641-af11-c7de1aa4f2c5, ikonogr. nr. 12, žiūrėta: 2021 12 01.
4. [Vilnius: J. Bulhako fotoateljė], [1913–1915]. Saugoma: LMAVB, Retų spaudinių skyrius, SFg-2403/2. (prieiga internetu: „Vilniaus stačiatikių vienuolynas ir Šv. Dvasios cerkvė bei Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia ir buvęs Bazilijonų vienuolynas“, in: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Skaitmeninis archyvas, http://elibrary.mab.lt/handle/1/6248, žiūrėta: 2021 12 01).
5. Neringos Šarkauskaitės-Šimkuvienės asmeninis rinkinys. Publikuota: Atgimusios spalvos. Architektės-restauratorės Neringos Šarkauskaitės-Šimkuvienės darbų katalogas, Vilnius, 2020, p. 19.
  • Projektą įgyvendina:
  • VU Istorijos fakultetas
  • UKU